Lên đường đi bến tre chơi thôi sáng sớm nắng ảo quá

Lên đường đi bến tre chơi thôi ???…..sáng sớm nắng ảo quá….từ nay em sẽ chăm thức sớm
P/s: Ngọc Như góc nhỏ trong tim ???

2 thoughts on “Lên đường đi bến tre chơi thôi sáng sớm nắng ảo quá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *