Em đang lọ mọ đủ thứ về thuật toán và công nghệ của ẻm này cùng với ứng dụng vào ecommerce

Em đang lọ mọ đủ thứ về thuật toán và công nghệ của ẻm này, cùng với ứng dụng vào ecommerce ?
Cụ nào rành chia sẻ em với!

2 thoughts on “Em đang lọ mọ đủ thứ về thuật toán và công nghệ của ẻm này cùng với ứng dụng vào ecommerce”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *