15 thoughts on “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”

  1. Sắp đến ngày 27/7, lại nhớ bạn, những người mãi mãi tuổi 20 ở Miền Đông Nam bộ! Chúc các bạn yên nghỉ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *