Còn 1 tuần nữa mới hết tháng 7 âm lịch và em đã không vượt qua một cách an toàn

Còn 1 tuần nữa mới hết tháng 7 âm lịch … và em đã không vượt qua một cách an toàn ???

2 thoughts on “Còn 1 tuần nữa mới hết tháng 7 âm lịch và em đã không vượt qua một cách an toàn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *